Odpady spożywcze i ich transport

Transportowanie odpadów w Polsce zabezpieczone jest przepisami prawnymi, wynikającymi z ustaw przyjętych przez nasz rodzimy parlament. Zapisy takie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie naturalnego środowiska, a także terenów zurbanizowanych przed szkodliwym wpływem przewożonych odpadów. Szczególnie, że w Polsce często dochodzi do poważnych przestępstw w tym zakresie. Wysokie grzywny, jakie wiążą się z niewłaściwym dokonywaniem takich przewozów, nie działają, a liczbą takich występków z roku na rok rośnie.

Transport odpadów spożywczych ma swoje specyficzne cechy

Odpady mogą być przewożone przy wykorzystaniu dróg publicznych . Wymaga to jednakże dochowania wymaganych procedur. Wśród transportowanych nieczystości dużą część stanowią odpady pochodzące z branży spożywczej. Wbrew pozorom mogą one być bowiem bardzo niebezpieczne, szczególnie jeśli były przechowywane w miejscu ich wytworzenia przez wiele miesięcy. Wiele firm nic sobie jednak nie robi z istniejącego ryzyka i zleca transport odpadów spożywczych firmom, które nie mogą tego robić.

Szkodliwość takiego działania jest porażająca, Pozorna oszczędność może przynieść poważne problemy, w tym również dla firmy, która taki transport zleciła. Podmiot transportujący odpady zobowiązany jest do przekazania dla zleceniodawcy wymaganej przepisami prawa dokumentacji, stanowiących potwierdzenie transportu odpadów spożywczych i ich utylizację w sposób odpowiadający istniejącym w tym zakresie normom.

Dokumentacja jest niezbędna

Wyłącznie otrzymanie poprawnie wystawionego dokumentu potwierdzającego transport odpadów spożywczych we właściwy sposób zwalnia firmę zlecającą taką usługę od ewentualnej odpowiedzialności za sposób postępowania z odpadami. Niewłaściwie wystawiony dokument lub jego całkowity brak powoduje znalezienie się firmy zlecającej w stanie bezpośredniej odpowiedzialności z tego tytułu.

Kary za takie przewinienia są bardzo poważne. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku braku niezbędnej dokumentacji nie będzie możliwości tłumaczenia powodów takiego stanu rzeczy. Braki w tym zakresie zagrożone są wymierzeniem nieuniknionych kar, sięgających nawet dziesiątków tysięcy złotych.

Ryzyko całkowicie się nie opłaca

Podejmowanie ryzyka w zakresie transporty odpadów spożywczych jest więc działaniem na własną szkodę. Transport odpadów spożywczych warto zatem powierzać firmom legitymującym się wymaganymi uprawnieniami.

Zachowanie takich zasad da pewność, że dany podmiot nie będzie podlegać odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie usługi przez firmę, która otrzymała zlecenie transportu odpadów spożywczych. Taka pewność jest bardzo wiele warta.